logo

NÁŠ SORTIMENT

Náhradné diely pre kladkostroje:

Ovládacie panely pre kladkostroje a žeriavy

Krížové koncové vypínače

Stykače pre pre kladkostroje 42V

Vedenie lana pre lanové kladkostroje typ T, typ MT, typ VAT

Laná oceľové zdvihové

Preťažovacie zariadenie pre lanové kladkostroje

Stykače pre kladkostroje 24V

Reťaz zdvihová pre kladkostroje

Kladnice s hákom pre lanové kladkostroje

Elektrické reťazové kladkostroje

Elektromotory:

Koncové vypínače pre elektromotory

Elektromotory pre zdvih reťazových kladkostrojov

Elektromotory pre zdvih lanových kladkostrojov

Elektromotory pre pojazd lanových kladkostrojov

Ostatné:

ILOOX robotické a ručné vysávače

Vrtáky SDS+ a SDS MAX

Rezné a brúsne kotúče

Priemyselné konektory

Rádiové diaľkové ovládanie

Svetelná LED signalizácia so sirénou:

Svetelná LED signalizácia so sirénou s bočným úchytom

Svetelná LED signalizácia so sirénou so spodným úchytom

GDPR

I. Základní ustanovení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ……. IČO ……so sídlom….. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa:

email:

telefón: 

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 •     
 •     plnenie     zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1     písm. b) Zákona,

      
 • oprávnený     záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä     pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods.     1 písm. f) Zákona,

      
 • Váš     súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu     (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §     13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 •     
 •     vybavenie     Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo     zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke     sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné     vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných     údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez     poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju     zo strany prevádzkovateľa plniť,

      
 • zasielanie     obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových     aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 •     
 •     po dobu     nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo     zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie     nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení     zmluvného vzťahu).

      
 • po     dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov     pre účely marketingu, najdlhšie

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 •     
 •     Podieľajúce     sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe     zmluvy,

      
 • zaisťujúce     služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby     v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

      
 • zaisťujúce     marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 •     
 •     právo na     prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

      
 • právo     na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade     obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

      
 • právo     na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

      
 • právo     vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

      
 • právo     na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

      
 • právo     odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na     adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto     podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.